Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu Královský jarmark, který provozuje společnost VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o.

Prodávající:

VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s. r. o.
Náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař
102 00 Praha 10
Zastoupena: Tomášem Harabišem – jednatelem a ředitelem společnosti;
Peněžní ústav: MONETA Money Bank a.s., číslo účtu 154967505/0600
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 23202.
IČ: 25864033, DIČ: CZ25864033
CZECH REPUBLIC - EU

Kupující:

Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu Královský jarmark.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatné je vždy pouze objednací číslo a nikoli doprovodný text objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

2.A Předmět objednávky a závazky prodávajícího

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

2.B Závazky kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

2.C Cena

Cenou se rozumí katalogová cena (v nabídce je uvedena cena zboží s DPH). Vydáním nového katalogu se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.

V případě registrovaných velkoobchoních odběratelů uvádíme cenu vždy bez DPH.

3. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu Valašský jarmark jsou realizovány v České republice.

3.A Termín dodání zboží

Zboží bude doručeno objednavateli do 3 týdnů od přijetí objednávky, je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti distributora. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději 2. pracovní den po dni podání objednávky.

3.B Dopravce

Dopravu zajišťuje Česká pošta nebo přepravní společnost PPL. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

3.C Cena za dopravu

U objednávek se uplatňuje poštovné a balné ve výši 95,- Kč při platbě předem.

3.D Převzetí dodávky

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

4. Způsob úhrady

Úhrada probíhá vždy převodem peněz na účet. Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného zasláním peněz na účet. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list. U ověřených velkoobchodních klientů je možná také platba na fakturu. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v termínu splatnosti uvedeném v hlavičce faktury. Při opakovaném prodlení se splatností faktury bude kupující povinen platit vždy předem převodem peněz na účet.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího: Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na adresu obchod@valasske-kralovstvi.cz nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající do 14 dnů kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující. Částka však nebude vrácena dříve, než zboží obdržíme, nebo nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět nám. Zboží nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

6. Jiná ustanovení

V případech, kdy: - se zboží již nevyrábí nebo nedodává - se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží - zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

6.A Ceny zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

6.B Nepřevzaté zboží

V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

6.C Řešení sporů

Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

6.D Užívání registrovaných údajů

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

6.E Rekvizity a použité předměty

Rekvizity a použité předměty představují speciální sortiment s omezenou nabídkou. Na toto zboží se nevztahuje záruka. Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.

6.F Minimální odběr pro velkoobchod

Prodej za velkoobchodní ceny je podmíněn minimálním odběrem zboží v hodnotě 5 000,- Kč bez DPH.

7. Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

8. Reklamace

8.A Kupující

Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího. Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu.

8.B Prodávající

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.

8.C Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uplatnění reklamace zaniká při: porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou; neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána. V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

9. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu.. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.